• اعسار از پرداخت دیه
  • درخواست اعسار از پرداخت دیه وتقسیط مبلغ مورد نظر که محکوم به درزندان بسر میبرد باتوجه به اینکه مبلغ دیه به صورت ریالی به محکوم ابلاغ نشده زندان کردنش قانونیست و درخواست اعسار بدون اعلام شدن مبلغ دیه پذیرفته است. با تشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

مشکل خاصی ندارد و می توانید اعسار بدهید

-->