• در چه صورت سقط جنین قانونی است؟
  • سلام . همسرم 3 ماهه باردار است و هر دو بر نخواستن جنین توافق داریم. آیا در صورت رضایت همسرم می توانیم بچه را سقط کنیم؟ در چه صورت سقط قانونی است؟
1400/07/01

سلام. توافق و رضایت تاثیری در سقط جنین ندارد و تنها در صورتی سقط جنین قانونی است که مطابق ماده واحده سقط درمانی صورت پذیرد. ماده واحده : سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. لذا در غیر از این شرایط سقط جنین قانونی نخواهد بود.

 

-->