• فوت شخص طلبکار
  • سلام آیا در صورت فوت شخص طلبکار، طلب ها و مطالباتی که از دیگران داشته است حال می شود یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 231 قانون امور حسبی دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود. طبق این ماده فقط دیون و بدهی هایی که متوفی به دیگران داشته است حال می شوند و با فوت طلبکار یا حتی ورشکستگی وی، مطالبات وی حال نمی شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->