• مغایرت شهادت شهود خوانده با اضهارات خوانده
  • خوانده استشهادیه ای به دادگاه داده است که بعدا در دادگاه خلاف ان اشتشهادیه توسط وکیلدر صورتجلسه محتاکمه موجود است چه اثری در تصمیم دادگاه دارد
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس اصول حقوقی حاکم شهادت شهود و اقرار های خوانده هر دو جزء ادله ی اثبات دعوا هستند و در صورتی که هر دو این ادله با یکدیگر تعارض داشته باشند هر دو ساقط می شوند و به عبارتی از دلیل بودن خارج می شوند. ( اذا تعارضا تساقطا ) و دادگاه بدون توجه به هیچ یک از دو دلیل دادرسی را ادامه می دهد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روزهای کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->