• شرط ضمن عقد چيست؟
  • سلام. شرط ضمن عقد به چه معناست؟ آيا شرط ضمن عقد ازدواج هر شرطي مي تواند باشد؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخير . مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدني طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد.

-->