• اعتراض به حکم صادره
  • باتوجه به اینکه در تحقیقات اولیه پرونده از محکوم علیه بازجویی وسوالی دررابطه با اتهام وارده بعمل نیامده وبا وجود حضور در دادگاه جهت ادای توضیحات به شعبه بازپرسی درساعت اداری نوبت جلسه به محکوم داده نشد درسه نوبت بدلیل شلوغئ واتمام وقت اداری به محکوم وقت رسیدگی دیگری داده میشود اما بعداز مدتی پرونده با کیفیت دیگری به دادگاه کیفری ارجاع شده وشعبه بازپرسی محکوم را متواری اعلام کرده وشاکی شاهدی طبق تعرفه. معرفی کرده وبا همین مستندات. رای صادرشده .بدلیل غیابی بودن رای واخواهی صادر کرده اما بارد واخواهی حکم قطعی شده. ایا میشود به روند طی شده تا زمان صدور حکم اعتراض کرد و ایا در این ایام محکوم با وثیقه یا کفیل ازاد میشود بهدلیل زندان بودن زمان ومکان ودلایل اتهام به محکوم اعلام نشده اما بابت اتهام وارده محکوم به پرداخت دیه وبه همین دلیل زندان شده تا پرداخت دیه
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام اگر بیست روز از موعد رای نگذشته باشد حق اعتراض دارید به دادگاه تجدید نظر و با این اوصاف ذکر شده این رای نقص تحقیقات دارد و با درخواست وثیقه اگر رای قطعی نشده موافقت می شود

-->