• عندالمطالبه بودن مهر به چه معناست؟
  • سلام در سند ازدواج قسمت عندالمطالبه بودن مهریه به چه معناست؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. عندالمطالبه بودن یعنی به محض مطالبه زوجه شوهر وظیفه پرداخت مهریه را دارد.

-->