• اعتراض به روند تحقیات
  • رای قطعی به پرداخت دیه از سوی دادگاه صادر شده وشاکی اعمال ماده 3 کرده ومحکوم درخواست. اعسار از مبلغ دیه داده وضمنا واخواهی داده ودادگاه به دلیل نداشتن اعتراض موثرانرا رد کرده باتوجه به مطالب فوق واینکه درروند تحقییق پرونده نقص وجوددارد میتوانم به نقص در تحقیقات پرونده اعتراض کنم. با تشکر از شما
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام تشخیص نقص در تحقیقات به عهده مراجع قضایی است ولی شما ضمن تجدید نظرخواهی میتوانید به این مساله اشاره کنید تا مرجع بالاتر در اینمورد تصمیم گیری کند

-->