• اعاده حیثیت
  • بنده بواسطه اوضاع اقتصادی کشور ورشکست شده ام و پدر مادر و خانم بنده به دلایل واهی به یکبار سروع به توهین و تهدید اینجانب نموده و با وارد کردن تهمتهای زشت و ناروا مبنی بر اعتیاد و سرقت انگشتر عروسشان را سرقت نموده ام که همین امر منجر به هتک حرمت و آبرویزی و فروپاشی زندگی مشترک اینجانب شده است
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

شما می توانید شکایت کیفری توهین و افترا نمایید

-->