• حل اختلافات قیم های متعدد
  • با سلام. در مواردی که دادگاه قیم های متعددی را برای یک شخص محجور مشخص کرده باشد، اگر بین قیم ها راجع به یک امر اختلاف نظر بوجود بیاید. رای و نظر کدام قیم باید اعمال شود . به طور کلی مرجع حل اختلافات پیش آمده کجا خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 63 قانون امور حسبی در مورد تعدد قیم و هم چنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید. طبق این ماده در صورت بروز اختلاف بین قیم ها، باید به دادگاه یا شخص ثالثی که دادگاه معین کرده مراجعه کرد ویا اگر ترتیب خاصی راجع به حل اختلاف پیش بینی شده باشد باید مطابق آن عمل کرد. در صورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->