• اثر حکم حجر صادره از دادگاه
  • سلام. آثار حکم حجر شخصی که از دادگاه صادر شده است از چه زمانی می باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 70 قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود. طبق این ماده اصل بر اینست که اثر حجر از تاریخ صدور حکم قطعی جاری می شود مگر این که ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ قطعیت حکم نیز وجود داشته است که در این صورت از همان تاریخ وجود علت جاری خواهد شد. در صورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->