• تعدی و تفریط قیم ها در اموال مولی علیه
  • سلام. شخص محجوری چند قیم دارد و تمامی این قیمان در اموال مولی علیه تعدی و تفریط کرده اند. در این صورت کدامیک از قیم ها مسئول جبران خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 94 قانون امور حسبی در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی و تفریط نمایند هر یک از آن ها مسئولیت تضامنی دارند . طبق این ماده تمام قیم هایی که عمل تعدی و تفریط را انجام داده اند به صورت تضامنی مسئول خواهند بود. درصورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->