• آیا اسلحه متوفی به ارث می رسد؟
  • سلام. پدرم یک اسلحه قیمتی داشتند و به صورت قانونی در خانه نگهداری می کردند دو هفته پیش پدرم فوت کردند و اموال ایشان بین ما وراث در حال تقسیم است. آیا اسلحه پدر نیز جزء اموال اوست؟ و به ما ارث می رسد؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی چون اسلحه به طریق قانونی از سوی مورث تحصیل شده است، جزء ماترک به ورثه منتقل می شود لیکن ورثه باید مجوز قانونی نگهداری یا فروش آن را کسب کنند. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->