• لایحه دفاعیه
  • باسلام.فردی دراستان اصفهان کارگر بوده که جهت 1مورد کارهایشان چند روزی به تهران مسافرت میکنند.ایشان درتهران اقوامی داشتند که پسرشان مجرد وخانه مجردی داشته بنابراین نزد هملن فامیلشان پسرعمش میرود.چندروزی انجا میماند غافل ازاینکه پسرعمه ایشان وه درتهران ساکن بوده وخانه مجردی داشته فروشنده مواد مخدر ازنوع شیشه بوده و از قبل هم فراری بوده وزیرنظر بوده.بعداز 2روز اسکان این کارگر اصفهانی در انجا فامیلشان پسرعمش به مسافرت میرود وفردای ان روز مامورین داخل خانه میریزند و مقداذی تقریبی 50گرم شیشه کشف وضبط میکنند.همه مواد ازداخل ان خانه واین کارگر اصفهانی هیچی داخل جیب هایش نداشته و درانجا کلا مهمان بوده ولی عنوان اتهام مشارکت در امرخرید وفروش مواد مخدر زده میشود وراهی زندان میشود فروشنده بعداز اینکه متوجه میشود فامیلشان دستگیرشده و... مجددا متداری وخودش را نشان نمیدهد پدرمادر وداداش ان فامیلشان که راهی زندان شد باترفند توانستند ضمن لو دادن فامیلشان که فراری بود ان را به دام بیندازند.اکنون ان فردبه حبس ابد و ان مهمانش. کا از اصفهان امده بود به 15سال حبس مجازات شده و درداخل اعترافاتش هم اعلام کرده مواد ها مال ایشان نمیباشد و مهمان بوده.اکنون5سال حبس کشیده.حدود40سالشه این پسر ومجرد و پدرومادر مسن داره.اکنون لایحه دفاعیه ای نیاز است که روی پرونده ایشان گذاشته شود که بلکه از زندان رهایی پیدا کند.باتشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام اگر متهم اصلي الان دسنگير شده و اعتراف نمايد كه مواد مال اوست امكان ازادي وجود دارد ولي حتما بايد وكيل پيگير كار باشد

-->