• درخواست توقیف عملیات اجرایی توام اقامه دعوی ازخواهان درپرونده ایکه به نفع خواهان- ملک خوانده ازاداره ثبت درحال ارزیابی وبعدمزایده میباشد
  • سلام علیکم درخواست متنی به ریاست دادگستری شهرستان مربوطه مبنی براینکه توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت برملکش که درحال کارشناسی ارزشیابی و بعددراخرمزایده گذاشتن ملک خوانده میباشد- حال ما میخواهیم که از ریاست دادگستری نامه ای براین عنوان که توقیف عملیات اجرایی بگیریم -چون خوانده دردادسرا از خوانده که بانک پاسارگادمیباشد شکایت کرده که خلاف ایین نامه عمل کرده و این مالک ملک که همان خوانده میباشد دراصل ضامن وام گیرنده دربانک پاسارگادبوده واین مشکل برای ملکش الان پیش امده که بانک هم از اداره ثبت شهرستان استعلام گرفته و بعدمتوجه شده که ضامن ملکی بنام داردو سریع اجراییه کشیده وگرنه ضامن که همان خوانده میباشد درزمان ضمانت فقط امضاکننده بوده و هیچ چیزبعنوان ضمانت پرداخت نکرده بود-
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست گرامي هر چند در زمان ضمانت ملك معرفي ننموده ولي اين مانع از ان نمي شود كه به موجب محكوميت وام گيرنده و ضامن اموال مشارااليها را توقيف نمايند ضمانت در وام هاي بانكي بصورت تصامني است و هم وام گيرنده و ضامن متضامنا مسئول پرداخت هستند

-->