• آیا کودک آزاری نیاز به شکایت شاکی دارد؟
  • سلام. اگر در همسایگان خود متوجه شویم پدر و مادری بسیار فرزندشان را مورد اذیت جسمی و روحی قرار می دهند.آیا می توانیم از آنها شکایت کنیم؟
1400/07/01

سلام طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

همچنین بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

-->