• تنظیم اسناد تجاری آیا باید در قالب فرم های چاپی مخصوص باشد؟
  • سلام . می‌خواستم بدونم آیا باید اسناد تجاری را در روی فرم های چاپی مخصوصی تنظیم کنیم؟ و اگر آن ها را در روی برگه های معمولی تنظیم کنیم چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
1400/07/01

سلام و احترام

اسناد تجاری در معنای اخص آن عبارتند از: برات و سفته و چک

برات و سفته: تنظیم آن ها روی فرم های چاپی مخصوص شرط صحت آن سند نیست. این فرم ها صرفا به منظور تسهیل روند وصول مالیات صدور اسناد تجاری تهیه شده است. بنابراین امکان این وجود دارد که این اسناد در روی برگ های معمولی هم تنظیم شوند و نتیجه و تعهد آن همانند تنظیم آنها در روی فرم چاپی مخصوص خواهد بود.

چک: بنا بر مفهوم ماده 6 قانون صدور چک این سند باید بر روی فرم های مخصوص تنظیم شود و در صورت عدم تنظیم آن بر روی فرم های مخصوص، سند تنظیم شده چک محسوب نمی‌شود و صرفا یک سند مدنی است.

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->