• مطالبه وجه
  • اینجانب مبلغی را به حساب شخصی بابت بدهی ایشان به شرکت سایپا واریز نمودم اما حال ایشان از پرداخت وجه خودداری و می گوید مبلغ مذکور را پرداخت کرده است
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام با عنايت به اين موضوع كه ايشان اقرار به گرفتن وجه نموده است لذا ايشان بايد مدركي ارائه نمايد كه وجه را پرداخت نموده النهايه حضرتعالي دادخواستي مبني بر مطالبه وجه مطرح نماييد در صورت تمايل دادخواست و مشاوره كامل پس از پرداخت هزينه ارائه خواهد شد

-->