• ظهر نویسی سفته بدون درج جهت
  • شخصی یک سفته را در وجه من ظهر نویسی کرد و بدون این که در متن سفته قید کند این ظهر نویسی به چه علت است. می خواستم بدونم در این حالت ظهر نویسی صورت گرفته چگونه ظهر نویسی ای حساب می‌شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 247 قانون تجارت در این حالت، اصل بر این است که ظهر نویسی برای انتقال بوده است؛ بنابراین اگر شخص، سند تجاری را ظهر نویسی و به دیگری واگذار کند، بدون آن که در ظهر نویسی ، جهت این ظهر نویسی را نوشته باشد اصل بر آن است که این ظهر نویسی، جهت انتقال صورت گرفته است؛ مگر این که ثابت شود که به خاطر وثیقه گذاری یا وکالت در وصول بوده است. درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->