• اعاده دادرسی تجدید نظر
  • در رای صادره از شعبه با موضوع خلع ید و اجرت المثل قاضی شعبه بدون توجه به شروط در قرارداد و نظریه کارشناس جهت اجرت المثل و نیز ملک مشاع بودن اقدام به صدور رای بیشتراز شرع قانونی نموده است.همچنین خواهان در پرونده خلع ید به توافقات خود عمل نکرده و ثمن معامله پرداخت نشده و به دروغ و اظهارات کذب در لایح ای عنوان کرده که پرداخته است بدون ارایه رسید و مدرکی
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت قطعیت یافتن حکم صادره امکان درخواست اعاده دادرسی برای شما وجود خواهد داشت. درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->