• قیم به چه کسی گفته می شود؟
  • منظور از قیمومیت در قانون چیست و قیم به چه کسی گفته می شود؟
1400/07/01

سلام طبق ماده 1235 قانون مدنی مواظبت شخص مولی‌ علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.همچنین بر اساس ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

-->