• حقوق و وظایف ظهر نویس سند تجاری
  • اگر دارنده‌ی سند تجاری به یکی از ظهر نویسان رجوع کند و تمام یا بخشی از مبلغ سند تجاری را از او دریافت کند ، ظهر نویس مزبور می‌تواند چه اقدامی انجام دهد؟
1400/07/01

سلام و احترام

برای پاسخ به این سوال با دو حالت مواجه هستیم:

الف) ظهر نویس مزبور به تکلیف قانونی خود عمل کرده است: این تکلیف قانونی آن است که ظهر نویس، ظرف مهلت قانونی اقدام به طرح دعوی کند. در این صورت می‌تواند دعوی مزبور را علیه هر یک از ظهر نویسان ماقبل یا صادر کننده یا شخصی که سند تجاری را قبول کرده یا همه‌ی آن ها یا بخشی از آن ها اقامه کند؛ به عبارت دیگر ، در این حالت ظهر نویس می‌تواند از اصل مسئولیت تضامنی برخوردار شود.

ب) ظهر نویس مزبور به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است: یعنی آن که ظهر نویس ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به طرح دعوی نکرده است، در این صورت ظهر نویس فقط می‌تواند به متعهّد اصلی سند تجاری، صادر کننده ‌ی سفته یا صادر کننده چک یا برات گیری است که اسناد تجاری را قبول کرده است و در صورت عدم قبول برات گیر ، صادر کننده‌ی سند تجاری است .

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->