• تقاضای صدور حکم ورشکستگی یک تاجر
  • با سلام. شخصی که تاجر است باید سند یک ملک را به نام بزند و با توجه به درخواست های مکرر من از این کار امتناع می‌ورزد. آیا من می‌توانم از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی ایشان را داشته باشم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 415 قانون تجارت یک یا چند نفر از طلبکار ها می‌توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر را داشته باشند، اما باید در این خصوص توجه داشت چون ورشکستگی ناشی از توقف در تأدیه دیون پولی است، فقط بستانکاران پولی می‌توانند تقاضای ورشکستگی نمایند؛ نه بستانکارانی که طلب آن ها، به شکل پول نیست و شما باید در این مورد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ایشان مطرح کنید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->