• ابطال قرارداد
  • با سلام طبق قرار داد پیوست که شبیح مشارکت در ساخت است دادخواستی برای ابطال قرار داد دارم چون نه به مدت زمان قرار داد رعایت شده و تاریخ ان گذشته و نه به هیچ مورد از رسید ها اخذ نشده ابطال قرار داد بکنم و طبق توافق لفضی طرفین قرار بود چون رعایت نکرده در همین وظعیت بمونه و چون 80% ساخته ( اسکلت سقف دیوار) به فروش برسونیمش و هر کدوم سهم خودمونو برداریم ولی امروز متوجه شدم بدون هماهنگی از دیروز شروع به ادامه و از همه مهم تر شروع به ساخت طبقه دوم کرده که می خوام جلوی ساختشو سریع بگیرم که طبقه دوم نسازه و کلا ادامه نده و ملک هم تا وقتی فروش نره اجازه هیچ ساخت و سازی نداشته باشه و ملک رو به مزایده بزارم که خودش یا هرکی ازم بخره و رفع تصرف هم بکنه قرارداد در مورد ساخت یه مغازه در روستا هست که شورای حل اختلاف داره
1400/07/01

فایل ضمیمه

-->