• ولایت فرزند نامشروع با کیست؟
  • سلام. آیا پدر و  مادر فرزند نامشروع می توانند قیمومت بچه را داشته باشند؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق نظریه مشورتی با منتفی بودن ولایت، باید برای طفل نصب قیم نمود، اما تفویض قیمومت به پدر و مادر طبیعی طفل اشکالی ندارد.تصمیم گیری بر اساس مصلحت کودک و توسط دادگاه خانواده انجام می شود.

-->