• تکلیف شهادت شهودی که به صورت مختلف شهادت داده اند
  • سلام. اگر 4 شاهد در موضوعی در دادگاه شهادت داده باشند و 3 نفر آن ها متفقاً یک موضوع را بیان کرده باشند و 1 نفر از آن ها را به صورت دیگری موضوع را بیان کرده باشد. تکلیف شهادت به چه صورت خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1317 قانون مدنی شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متقینی به دست آید. طبق این ماده اگر شهادت شهود در موارد جزیی با یکدیگر اختلاف داشته باشد و از مفاد اظهارات آن ها قدر متقینی به دست آید، شهادت صحیح خواهد بود و در غیر این صورت شهادت معتبر نخواهد بود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->