• ازدواج موقت و بذل مدت توسط خانم
  • خانمی 43 ساله هستم و میخواهم برای مدت 5 سال با آقایی ازدواج موقت کنم. اما نگران هستم در صورت اختلاف نتوانم ایشان را راضی به بذل مدت کنم. آیا در ازدواج موقت نیز زن می تواند وکالت برای بذل مدت داشته باشد؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد. این موارد اختصاص به ازدواج دائم ندارد و در ازدواج موقت نیز، شوهر می تواند برای بذل مدت به زن وکالت دهد.

-->