• نشوز زوجه و اجازه دادگاه برای همسر دوم
  • سلام. شوهرم نشوز من را در دادگاه ثبت کرد و از دادگاه اجازه همسر دوم گرفت. آیا من می توانم با توجه به از شروط قباله ازدواج بواسطه ازدواج مجدد ایشان خود را مطلقه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، اگر به واسطه نشوز زوجه، زوج با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند، زوجه نمی تواند به استناد شرط بند 12 قباله های چاپی خود را مطلقه کند. لذا شما نمی توانید بواسطه این شرط مطالبه طلاق کنید.

-->