• مفوضه البضع به چه معناست؟
  • سلام. مفوضه البضع در متون حقوقی و آراء دادگاه به چه معناست؟
1400/07/01

سلام و احترام. نکاحی که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین، توافق کرده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود را مفوضه البضع می نامند که در ماده 1087 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

-->