• مهریه به نرخ روز و فوت شوهر
  • شوهرم دو سال پیش فوت کردند و اکنون می خواهیم اموال ایشان را تقسیم کنیم . برای محاسبه میزان مهریه باید نرخ امروز را در نظر بگیرم یا زمانی که ایشان فوت کردند؟
1400/07/01

سلام و وقت بخیر. بر اساس ماده 3 آیین اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082در مواردی که مهریه زوجه باید به نرخ روز از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود در نتیجه تاریخ فوت را باید در نظر بگیرید.

-->