• تفاوت مبایعه نامه و قولنامه
  • با سلام . آیا مبایعه نامه و قولنامه با یکدیگر تفاوت دارند و آیا به صرف انعقاد یک قولنامه مالکیت مبیع و ثمن بین خریدار و فورشنده جا به جا می‌شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی مبایعه نامه، سند مثبِت بیع ( فروش ) است. بنابراین، با تحقق بیع، مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود؛ در حالی که قولنامه سندی است حاکی از تعهد انشاء عقدی ( نظیر بیع) در آینده؛ بنابراین صرف انعقاد قولنامه، مفید انتقال مالکیت نیست. به عبارت دیگر، بیع عقد تملیکی و قولنامه، عقد عهدی است؛ البته صرف ذکر عنوان قولنامه یا مبایعه نامه در بالای سند، بیان گر قصد واقعی طرفین نبوده و قاضی با توجه به مندرجات سند و سایر قرائن باید اتخاذ تصمیم کند که قصد مشترک طرفین مبایعه نامه بوده یا قولنامه . در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->