• تجدید نظر خواهی در دعوای تصرف عدوانی
  • سلام وقت بخیر. آیا تجدید نظر خواهی در دعوای تصرف عدوانی مانع از اجرای حکم خواهد شد یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم صادره از دادگاه بدوی نخواهد شد و هر گاه دادخواست تجدید نظر رد شود و یا رای دادگاه بدوی فسخ شود، اقدامات اجرای به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده خواهد شدو در صورتی که محکوم به عین معین باشد و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->