• در صورت طلاق غيابي مرد، تكليف مهريه و نفقه خانم چه مي شود؟
  • همسرم براي كار به تركيه رفته بود و هفته پيش متوجه شدم توسط وكيلش در تهران من را طلاق غيابي داده است. براي پيگيري مهريه و نفقه ام به كجا بايد مراجعه كنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. براي درخواست مهريه به دفترخانه كه عقد نموديد و براي مطالبه نفقه به دفاترخدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماييد.

-->