• اگر مهريه خانم زمين كشاورزي باشد به كدام دادگاه بايد مراجعه كرد؟
  • براي مطالبه مهريه اي كه زمين كشاورزي است به كدام دادگاه بايد مراجعه كرد؟ دادگاه محل اقامت خانم يا دادگاه نزديك به زمين كشاورزي ؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 12 قانون حمايت خانواده، در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. در نتيجه دادگاه نزديك به زمين صالح است.

-->