• بعد از فوت پدر حضانت فرزندان با مادر است یا قیم؟
  • سلام. اگر پدر از دنیا بره و برای فرزندانش از بین فامیل فردی را به عنوان قیم تعیین کرده باشد آیا قیم حضانت فرزندان را برعهده دارد؟ حضانت با کیست؟
1400/07/01

سلام و احترام مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد در نتیجه حضانت با مادر است و قیم حق و تکلیفی برای حضانت ندارد.

-->