• خزانت فرزند
  • همسرم فوت کرده مادرپدرزنم بچه هایم به من نمیدن یک راحلی برای من بفرستی
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام مطابق قانون با مرگ همسر حضانت قانوني به عهده ان كه زنده است مي باشد شما مي بايست دادخواست حضانت فرزند به دادگاه خانواده تقديم نماييد و موفق به دريافت حكم مي شويد

-->