• تردید در زنده متولد شدن جنین
  • سلام ارث زیادی به بچه خواهرم که هنوز متولد نشده بود می رسید اما جنین مرده به دنیا آمد و نظر دکتر این بود که احتمالا چند ثانیه پس از تولد مرده است. برای گرفتن ارث کودک چگونه می توان اقدام کرد؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۹۵۷ قانون مدنی حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. در خصوص تردید در زنده متولد شدن جنین، کسی که مدعی زنده متولد شدن جنین است باید آن را اثبات نماید. در نتیجه برای گرفتن سهم الارث طفل باید زنده متولد شدن او اثبات شود.

-->