• منظور از نسب قانونی چیست؟
  • سلام سه روز پیش دادگاه حکم داد و در رای دادگاه عبارت نسب قانونی وجود داشت. منظور از آن چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام. نسب مشروع که آن را نسب قانونی نیز می نامند، نسب ناشی از نکاح است.

-->