• مهلت اعلام فوت
  • پدرم ده روز پیش فوت کردند و ما درگیری کارهای تصادف ایشان بودیم. آیا پس از ده روز می توانیم اقدام به اعلام فوت ایشان کنیم؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده 993 قانون مدنی امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱) ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود

۲) ازدواج اعم از دائم و منقطع

۳) طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت

۴) وفات هر شخص

مهلت اعلام فوت 10 روز از تاریخ فوت یا اطلاع از آن است.

-->