• قرار اناطه در موضوعات حقوقي به چه معناست؟
  • سلام. بعد از اولين جلسه دادگاه ، قاضي قرار اناطه صادر كرد. منظور از آن چيست؟
1400/07/01

سلام و احترام. طبق ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي مدني ، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

-->