• تهیه گزارش .قیمت گذاری
  • تهیه گزارش قیمت گذاری در امور معادن و واحداهای معدنی را میتوانم انجام بدهم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

دوست گرامی با توجه به بسیار مختصر گفتن سوال موضوع جنبه حقوقی ندارد و تهه گزارش امر محاسباتی و مهندسی است

-->