• آیا حق شفعه به ارث می رسد؟
  • سلام پدرم قبل از فوتشان زمینی را به صورت مشاعی با شخص دیگری خریدند و الان شخص دیگر قصد فروش زمین را دارد. آیا حق شفعه پدرم به ما ارث می رسد یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی، هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند همچنین شفعه حقی غیر قابل انتقال است مگر به ارث لذا شما نیز حق شفعه دارید.

-->