• آیا حق شفعه برای شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی نیز ایجاد می شود؟
  • سلام در شرکت تجاری که سهامداران آن تعداد زیادی هستند در ملک مشاع با شرکت دیگر آیا حق شفعه ایجاد می شود
1400/07/01

سلام وقت بخیر. طبق نظریه مشورتی شماره 476/7 حق شفعه اختصاص به اشخاص طبیعی ندارد و شرکت ها نیز داراری شخصیت حقوقی هستند در نتیجه بین ملک مشاع بین دو شرکت تجاری، فروش سهم یکی از دو شرکت، موجد حق شفعه برای دیگری است.

-->