• انتقال سهم شریک به عنوان مهریه و حق شفعه
  • سلام. همسرم برای پرداخت مهریه ام می خواهد سهم زمینی را که شریکی با دوستش خریده بودند به من منتقل کند. در این صورت آیا برای شریکش حق شفعه وجود دارد یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی، هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.لذا تنها از طریق بیع ایجاد می شود و انتقال سهم شریک به عنوان مهریه موجد حق شفعه نمی شود

-->