• دادخواست متقابل تخلیه ملک و اجرت المثل ایام تصرف
  • با سلام مستاجری داشتم که خانه بهش رهن دادم و بعد از مدت اجاره ملک را تخلیه نکرده و الان دادخواست مطرح کرده خواستم دفاع متقابل مطرح کنم .
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام درخواست صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف راه حل شماست

-->