• اعتراض به رای دادگاه نخستین
  • بنده کشاورز هستم و در قسمت شمالی زمینم زهکش دارم و ۳سال پیش آن را به کشاورزان بالا دست بصورت اجاره ایی جهت خروج پسابهای خود تحویل دادم و حال باگذاشت ۳سال کشاورز پایین دست که همجواربنده است علیه من دادخواست مطالبه خسارت بابت سرازیر شدن پسابهای از طریق زهکش و نفوذ آب به اراضی خودو همین امر موجب ورود ضرر وزیان به زراعت خود شده است دفاعیاتم ؛ اینکه من فعالیتی در تاریخهایی که خواهان مدعی است نداشته ام و یا بقدری نبوده که پسابی داشته باشم ۲_ زهکش را بنده براساس صورتجلسه ایی با امضا شهود ۳سال است تحویل مستاجرین داده و هیچ دخالتی در آن ندارم ۳_ آبهای سرازیر شده به سمت خواهان مطعلق به من نبوده بلکه مربوط به کشاورزان بالا دست که به کشت شلتوک روی آورده و زهابشان را روانه این سمت نموده اند ۴_ طبق تحقیقات متوجه شدیم که خواهان تامین دلیل خود را توسط کارشناسان از خویشاوندان خود انجام نموده و نظریات خودرا منطبق باخواسته خواهان اعلام کرده اند در حالی که توسط نقشه های ماهواره ایی به وضوح مشخص شد که آبی که در اراضی خواهان در آن بازه زمانی به اراضی خواهان نفوذ نگردیده است مستندات بنده ؛صورتجلسه اجاره زهکش و نقشه های ماهواره ایی که مورد تایید کارشناس دادگستری قرارگرفته شده است
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام و احترام 

کارشناسان موسسه در این خصوص با شما تماس خواهند گرفت . 

آرزوی بهروزی 

-->