• ارث فرزندان
  • سلام. آقایی فوت کردند اگر تنها فرزند متوفی دختر باشد چه مقدار از اموال به او ارث می رسد؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 908 قانون مدنی، اگر والدین متوفی در قید حیات باشند به هرکدام یک ششم اموال و اگر یکی از آنها زنده باشند باز یک ششم اموال و در صورت وجود همسر یک هشتم اموال نیز به همسرشان و یک دوم به دخترشان میرسد و مابقی بین وراث به جز همسر به نسبت فرض آنها تقسیم شود.

-->