• ولی قهری در چه صورت می تواند وصی تعیین کند؟
  • سلام من و خواهرم تحت سرپرستی پدربزرگمان هستیم. ایشان طبق نظر دادگاه ولی قهری ما هستند. ایشان می خواهند برای بعد از فوتشان برای ما وصی تعیین کنند. درحالیکه ما می خواهیم با مادرمان زندگی کنیم. تکلیف ما بعد از فوت پدربزرگمان چیست؟
1400/07/01

باسلام درصورتی که طفل مادرنداشته باشدولی قهری میتواندبرای نگهداری و تربیت فرزندخودوصی تعیین نمایدمستندابه مواد,، 860و1171قانون مدنی

1400/07/01

سلام و احترام . مطابق مواد 860 و1171 قانون مدنی، ولی قهری درصورتی می تواند برای نگهداری و تربیت فرزند خود، وصی تعیین کند که طفل، مادر نداشته باشد.

-->