• آیا مادر می تواند وصی تعیین کند؟
  • سلام. مادر اطفال و فرزندان زیر 9 سال در صورت فوت پدرشان می تواند به دلیل نگرانی از سرپرستی کودکان بعد از خودش برای آنها تعیین وصی کند؟
1400/07/01

سلام خیر زیرا تعیین وصی با پدر یا جد پدری می باشد و یا وصی منصوب در صورتی که اذن تعیین وصی داشته باشد

1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده 860 قانون مدنی مادر محجور نمی تواند برای او وصی تعیین کند حتی اگر حضانت صغیر با او باشد.

-->