• اگر کسی به ناحق سهم الارث دریافت کند چه جرمی دارد؟
  • برادر من بعد از فوت پدر بزرگم با جعل مدارک موفق شد مقداری از اموال پدربزرگم را که سهم او نبوده دریافت کند. آیا ایشان قانونا مجرم است؟ جرم ایشان چیست؟
1400/07/01

بر اساس ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت هرگاه معلوم شود که متقاضی تصدیق انحصار وراثت با علم برعدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب می شود.

-->